Review for Lynn!

Review for Lynn!

Lynn! Zucht, ik vond het boek niet zo leuk. Het klonk leuk, een meisje op zoek naar haar identiteit, maar het bleek achteraf niks spannends. Jammer.

1 Stars

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *